Česky English Deutsch Francais

Archiv starších výstupů ÚÚR

Naleznete zde archiv vybraných informací, výstupů z úkolů a zpráv, které byly předmětem činnosti Ústavu územního rozvoje v předcházejících letech a v současné době neprobíhá jejich aktualizace a doplňování.


Územní plánování a stavební řád

 • POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008
  Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR 2008 obsahující v části d) návrhy na aktualizaci.
 • URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2015
  Soutěž vyhlášená po dohodě mezi Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů.
 • PRÁVNÍ PŘEDPISY
  Monitoring Sbírky zákonů. Průběžné sledování právních předpisů, které byly uveřejňovány ve Sbírce zákonů a na internetovém portálu ASPI. Poslední aktualizace 2013.
 • JUDIKATURA
  Průběžné sledování judikatury z let 2007 až 2013 na úseku územního plánování a stavebního řádu, která byla uveřejňována na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Anotace jednotlivých rozsudků a nálezů. Poslední aktualizace 2013.
 • ÚTP ÚSES
  Územně technické podklady – Regionální a nadregionální územní systémy ekologické stability ČR. Vychází z právní úpravy platné v době zpracování úkolu. Úkol ponechán pro orientaci a inspiraci. 1997.

Stanoviska a metodiky

Regionální politika

 • MONITORING MIKROREGIONŮ a jejich rozvojových dokumentů
  • Databáze mikroregionů ČR – On-line systém evidence mikroregionů
  • Grafické výstupy z monitoringu mikroregionů ČR
 • MIKROREGIONY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
 • MONITORING MIKROREGIONŮ II
  • Mikroregiony od roku 2006
  • Mikroregiony 2005
  • Mikroregiony 2004
  • Mikroregiony 2003
  • Mikroregiony 2002
  • Mikroregiony 2001
  • Grafické výstupy z dotazníkového šetření - Projekty rozvoje mikroregionů
 • METODIKA STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ 2009
 • OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
  Statistická data za správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) ČR. 2002–2010.
 • OKRESY
  Statistická data za okresy ČR. 2000, 2001.
 • CERTIFIKACE METODIK
  Metodiky na úseku regionálního rozvoje, kterým bylo vydáno osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky. 2011–2012

Bytová politika a regenerace sídel

 • MONITORING KOMUNÁLNÍHO BYDLENÍ
  Každoroční dotazníkové šetření (od roku 2000) o vývoji obecního bytového fondu v ČR (v české a anglické verzi). 1999–2011.
 • PROGRAMY PODPORY BYDLENÍ
  Podpora bydlení. Informační panely programů podpory bydlení MMR a SFRB, dotační programy. 2008–2011.
 • REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ
  Dotace z programu regenerace panelových sídlišť v ČR – přehled 2001–2011. Podpora regenerace panelových sídlišť, publikace, nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 2001–2012.
 • NÁJEMNÍ BYTY PRO OSOBY S NÍZKÝMI PŘÍJMY
  Analýza účinnosti podpory výstavby nájemního bydlení se zaměřením na nájemní byty pro osoby s nízkými příjmy. 2011.
 • MONITORING POSKYTOVÁNÍ DESETILETÝCH PŮJČEK NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU
  Zkušenosti obcí s fungováním fondu rozvoje bydlení obcí, kterým byla poskytnuta půjčka MMR nebo SFRB. 2011

Cestovní ruch

 • CESTOVNÍ RUCH A KULTURNÍ DĚDICTVÍ
  Soubor podkladů pro nové produkty cestovního ruchu. 2005–2009.
 • POTENCIÁL CESTOVNÍHO RUCHU
  Aktuální vyhodnocení potenciálu cestovního ruchu za správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). 04/2010.
 • VYUŽITÍ POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU
  Vyhodnocení využití potenciálu cestovního ruchu za správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). 12/2010.
 • PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU
  "S dětmi do Třebíče". Projekt cestovního ruchu pro lokalitu, zapsanou do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – příklad Třebíč. 2010.

Mezinárodní spolupráce

 • UNESCO
  Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví – Monitorování územních celků ČR zapsaných v seznamu světového dědictví UNESCO. 2007–2010.

Agenda INKA

 • INKA
  Vypořádání práv a povinností k pozemkům.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 20. 12. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2023