Česky English Deutsch Francais

STAVEBNĚ TECHNICKÁ PREVENCE

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu.

V souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ) pověřil OSŘ MMR zjišťováním a evidencí příčin vad, poruch a havárií staveb Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR).

Systém stavebně technické prevence (dále jen SSTP) je provozovaný on-line na webových stránkách ÚÚR.

Cílem SSTP je sledování, analyzování a zjišťování:

 • závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet (§ 12 odst. 1 písm. b) SZ),
 • stavebně technických příčin havárií staveb, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů (§ 12 odst. 2 písm. a) SZ),
 • poruch staveb a výsledků šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech osob nebo zvířat, k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke značným majetkovým škodám (dle povinností daných §§ 152 až 155 SZ).

SSTP bude využito jako podkladu pro:

 • navrhování úprav stavebního zákona (z. č. 183/2006 Sb.), obecných a technických požadavků na výstavbu (vyhlášky č. 501/2006 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb.),
 • podněty k úpravě českých technických norem,
 • návrh opatření k zabránění opakování vad ve výstavbě,
 • návrh na úpravy staveb, částí staveb, funkčních dílů staveb, prvků a stavebních výrobků,
 • návrh k úpravě certifikace stavebních výrobků,
 • návrh jiných stavebně technických opatření.

Zjišťování v SSTP plní funkci technicko-inspirační, a to pouze pro účely stavebně technické prevence (nejedná se o zjišťování pro dohledovou činnost). Údaje získané vyplňováním Oznámení, Hlášení a Pasportu událostí slouží pouze k bližší identifikaci závad, poruch a havárií staveb, zjištění příčin a k navržení opatření, aby bylo zabráněno jejich opakování, a proto není nutné mít jakékoliv obavy z oznamování zjištěných událostí a vyplňování potřebných formulářů.

SSTP představuje:

 • průběžné zjišťování, sledování a evidování stavebně technických vad, poruch a havárií staveb;
 • údržbu databáze s aktuálními výše uvedenými údaji, vývoj potřebných aplikací a výstupy z databáze;
 • zpřístupnění aktuálních údajů z databáze pověřeným pracovníkům prostřednictvím těchto aplikací.

Poznámka:
Vážení uživatelé, dovolujeme si vás informovat, že aplikace iSSTP bude dále zdokonalována, rozšiřována a případné nedostatky budou postupně odstraňovány. Věříme, že SSTP se pro vás stane dalším zdrojem užitečných informací.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024