Česky English Deutsch Francais

ARCHIVNÍ MATERIÁL

UPOZORNĚNÍ
Naleznete zde k dohledání Neaktuální stanoviska a metodiky, které mohou napomoci k obhájení postupů příslušných úřadů, pokud z nich vycházely v minulosti, za doby jejich platnosti.


Poznámka:
Neaktuální materiály jsou uveřejněny na základě usnesení vlády č. 367/2014 ze dne 21. 5. 2014 k „Hodnotící zprávě k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2012–2013“, Ministerstvo vnitra, duben 2014; kapitola 4. 2 Vyhodnocení kontrolních zjištění dle jednotlivých ÚSÚ, včetně dílčích doporučení, mj. i pro MMR. Materiály jsou opatřeny vodoznakem "NEAKTUÁLNÍ".


NEAKTUÁLNÍ STANOVISKA A METODIKY
v oblasti územního plánování

Neaktuální Stanoviska a metodiky, které byly zveřejněny na webových stránkách Ústavu územního rozvoje


Adobe Acrobat PDF Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti
(30-metodika-eupc-mmr-57097-2019-12-19.pdf, 701 kB, zveřejněno 19. 12. 2019, přesunuto do archivu 12. 1. 2022)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu
(57-MMR-62602_2021_81-Zverejnovani-a-ukladani-UPDo-§-165-2021-07-26.pdf, 329 kB, zveřejněno 6. 8. 2021, přesunuto do archivu 12. 1. 2022)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020)
(46-APUR-1_2_3_5-pomucka-k-uplatnovani-priorit-23-10-2020_final.pdf, 1 213 kB, zveřejněno 27. 10. 2020, přesunuto do archivu 26. 11. 2021)

Adobe Acrobat PDF Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) pro stavební úřady
(47-MMR-57333_2020_81-Informace-MMR-o-PUR-CR-pro-SU.pdf, 563 kB, zveřejněno 27. 10. 2020, přesunuto do archivu 6. 9. 2021)

Adobe Acrobat PDF Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií – metodický pokyn
(12-aktualizace-uzemni-studie-11595-2018.pdf, 809 kB, zveřejněno 13. 6. 2018, přesunuto do archivu 6. 9. 2021)

Adobe Acrobat PDF Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu – Metodické doporučení
(05-koridory-vd-ti-doporuceni-2017-11-07.pdf, 2 447 kB, zveřejněno 20. 11. 2017, revize 31. 1. 2018, přesunuto do archivu 6. 9. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
(04-soubezne-porizovani-zmen-up-mmr-6097-2018.pdf, 181 kB, zveřejněno 22. 2. 2018, přesunuto do archivu 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu
(02-zmena-mapoveho-podkladu-mmr-11113-2018.pdf, 133 kB, zveřejněno 22. 2. 2018, přesunuto do archivu 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu – metodické sdělení OÚP MMR
(45-stanovisko-ku-k-up-vojenskeho-ujezdu-mmr-49156-2020-09-11.pdf, 601 kB, zveřejněno 24. 9. 2020, přesunuto do archivu 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu
(07-zverejnovani-a-ukladani-updo-§165-mmr-17727-2018.pdf, 228 kB, zveřejněno 5. 4. 2018, přesunuto do archivu 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
(38-navrh-porizeni-zup-zkracenym-postupem-mmr-2251-2020-04-14x.pdf, 694 kB, zveřejněno 12. 5. 2020, přesunuto do archivu 6. 8. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR – sekce územního plánování a stavebního řádu k uplatňování § 22 odst. 1 a 2 „Pozemky veřejných prostranství" vyhlášky č. 501/2006 Sb.
(27-§22-pozemky-verejnych-prostranstvi-07082015.pdf, 299 kB, zveřejněno 7. 8. 2015, přesunuto do archivu 8. 2. 2021)

Adobe Acrobat PDF Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti
(03-Prezkum-zmocneni-zastupce-verejnosti-1.pdf, 383 kB, zveřejněno 19. 8. 2013, přesunuto do archivu 19. 1. 2021)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3
(39-APUR-1_2_3-pomucka-k-uplatnovani-priorit-09-06-2020.pdf, 1 581 kB, zveřejněno 30. 6. 2020, přesunuto do archivu 27. 10. 2020)

Adobe Acrobat PDF Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, pro stavební úřady
(32-informace-o-pur-su-mmr-57577-2019-12.pdf, 645 kB, zveřejněno 30. 12. 2019, přesunuto do archivu 27. 10. 2020)

Adobe Acrobat PDF Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
(38-zadani-rp-z-podnetu-09-05-2016.pdf, 836 kB, zveřejněno 9. 5. 2016, přesunuto do archívu 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP MMR ve věci zadávání zpracování územního plánu a možného postupu při zpracování návrhu zadání územního plánu – spolupráce pořizovatele s projektantem
(18-zadavani-zpracovani-up-19122014.pdf, 188 kB, zveřejněno 29. 12. 2014, přesunuto do archívu 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a k průmětu územní energetické koncepce do územního plánu
(49-vyjadreni-MMR-CZT-v-UP-2017-07-12.pdf, 226 kB, zveřejněno 17. 7. 2017, přesunuto do archívu 4. 8. 2020)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1
(36-APUR-pomucka-k-uplatnovani-priorit-02-03-2016.pdf, 1 280 kB, zveřejněno 4. 3. 2016, přesunuto do archívu 23. 6. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
(24-zavaznost-apur-19052015.pdf, 140 kB, zveřejněno 21. 5. 2015, přesunuto do archívu 23. 6. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení k „povinné“ změně územního plánu
(povin-zmena-UP-na-web.pdf, 631 kB, zveřejněno 22. 7. 2013, přesunuto do archívu 3. 3. 2020)

Adobe Acrobat PDF Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury – certifikovaná metodika
(10-standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury-2018-05.pdf, 3 585 kB, zveřejněno 30. 10. 2017, aktualizováno 22. 5. 2018, přesunuto do archívu 3. 3. 2020)

Adobe Acrobat PDF Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pro stavební úřady
(43-informace-MMR-o-APUR-stavebni-urady-2016-08-30.pdf, 328 kB, zveřejněno 14. 9. 2016, přesunuto do archívu 30. 12. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodika odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 22 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(Metodika_EUPC06_20150212.pdf, 1 139 kB, zveřejněno 12. 2. 2015, přesunuto do archívu 19. 12. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury
(24-vps-mmr-141-2019-81-2019-03-08.pdf, 414 kB, zveřejněno 8. 3. 2019, přesunuto do archívu 26. 7. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení – Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání dvou či více změn
(31-UP-pravni-stav-po-zmenach-30102015.pdf, 141 kB, zveřejněno 30. 10. 2015, přesunuto do archívu 12. 7. 2019)

Adobe Acrobat PDF Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu
(28-ukony-porizovatele-spojene-s-verejnym-projednanim-up-082015.pdf, 267 kB, zveřejněno 24. 8. 2015, přesunuto do archívu 28. 6. 2019)

Adobe Acrobat PDF Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a územní plánování. Metodický pokyn.
(22-gdpr-a-uzemni-planovani-mmr-47379-2018.pdf, 1 062 kB, zveřejněno 28. 11. 2018, přesunuto do archívu 15. 6. 2019)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi
(23-upd-elektronicka-verze-§164-§165-mmr-4657-2019-81.pdf, 329 kB, zveřejněno 1. 2. 2019, přesunuto do archívu 8. 3. 2019)

Adobe Acrobat PDF Územní studie veřejného prostranství – metodický návod pro pořízení a zpracování
(32-uzemni-studie-verejneho-prostranstvi-03112015.pdf, 3 503 kB, zveřejněno 3. 11. 2015, přesunuto do archívu 7. 11. 2018)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu
(10-zpf-up.pdf, 1 448 kB, zveřejněno 26. 8. 2013, přesunuto do archívu 5. 11. 2018)

Adobe Acrobat PDF Prezentace – Školení Ministerstva pro místní rozvoj k problematice závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. (Brno, Praha, Pardubice. Červen 2018).
(15-zavazna-stanoviska-skoleni-06-2018.pdf, 1 685 kB, zveřejněno 9. 7. 2018, přesunuto do archívu 20. 9. 2018)

Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn. 2. vydání.
(14-zavazne-stanovisko-§96b-27906-03-07-2018.pdf, 1 047 kB, zveřejněno 9. 7. 2018, přesunuto do archívu 31. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
(20-osnova-zadani-up-13012015.pdf, 715 kB, zveřejněno 13. 1. 2015, přesunuto do archívu 27. 8. 2018)

MS Word Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
(20-osnova-zadani-up-13012015.doc, 734 kB, zveřejněno 13. 1. 2015, přesunuto do archívu 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování ve věci aplikace § 24, § 189 a § 195 stavebního zákona ve vztahu k přerušení výkonu ÚPČ
(51-metodika-§§-24-189-195-SZ-1-2017-08-14.pdf, 193 kB, zveřejněno 14. 8. 2017, přesunuto do archívu 27. 8. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování
(09-nevydani-zavazneho-stanoviska-§96b-mmr-18848-2018.pdf, 262 kB, zveřejněno 18. 4. 2018, přesunuto do archívu 9. 7. 2018)

Adobe Acrobat PDF Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb.
(01-zavazna-stanoviska-2018-01-12.pdf, 6 137 kB, zveřejněno 12. 1. 2018, přesunuto do archívu 9. 7. 2018)

Adobe Acrobat PDF Problematika vymezování architektonických nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu
(17-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-18112013.pdf, 1 587 kB, zveřejněno 24. 11. 2014, přesunuto do archívu 26. 6. 2018)

Adobe Acrobat PDF Zadání územní studie – osnova zadání
(30-zadani-uzemni-studie-osnova-zadani-25112015.pdf, 352 kB, zveřejněno 27. 10. 2015, aktualizováno 25. 11. 2015, přesunuto do archívu 1. 3. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu
(25-zmena-up-mapa-07042015.pdf, 264 kB, zveřejněno 21. 5. 2015, přesunuto do archívu 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj – Souběžné pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
(40a-soubezne-porizovani-zmen-up-11-07-2016-revize.pdf, 223 kB, zveřejněno 28. 6. 2016, revize 11. 7. 2016, přesunuto do archívu 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj – Souběžné pořizování změn územního plánu a nového územního plánu
(40-soubezne-porizovani-zmen-up-28-06-2016.pdf, 223 kB, zveřejněno 28. 6. 2016, přesunuto do archívu 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k uplatňování PÚR ČR 2008 v činnosti stavebních úřadů
(12-metod-PUR-staveb-urady-UPR.pdf, 441 kB, zveřejněno 26. 8. 2014, přesunuto do archívu 8. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodická doporučení k vybraným problémům pořizování územního plánu
(22-vybrane-problemy-porizovani-up-16022015.pdf, 729 kB, zveřejněno 18. 2. 2015, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Změna územního plánu – obsah
(21-zmena-up-13012015.pdf, 1 680 kB, zveřejněno 13. 1. 2015, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Ukládání a zveřejňování územního plánu a regulačního plánu
(19-ukladani-zverejnovani-up-rp-13012015.pdf, 599 kB, zveřejněno 13. 1. 2015, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Pořizování územního plánu – Postup - jak navázat při pořizování územního plánu po 1. 1. 2013
(03-UP-Prechodna-ustanoveni-20122012.pdf, 407 kB, zveřejněno 9. 1. 2013, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Postup při prověřování aktuálnosti urbanistických studií
(02-Urbanisticka-studie.pdf, 775 kB, zveřejněno 19. 8. 2013, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Stanoviska dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci
(05-Stanoviska-DO-k-upd.pdf, 419 kB, zveřejněno 24. 4. 2014, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů
(37-metodika-uap-09-05-2016.pdf, 830 kB, zveřejněno 9. 5. 2016, přesunuto do archívu 17. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí
Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb.
– druhé přepracované vydání, 4. úplná aktualizace
(39-uap-metodicky-navod-1A-obce-01062016.pdf.pdf, 2 349 kB, zveřejněno 6. 6. 2016, přesunuto do archívu 17. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů
Metodický návod k příloze č. 1, část B, vyhlášky č. 500/2006 Sb.
– druhé přepracované vydání, 4. úplná aktualizace
(46-metodicky-navod-1B-2016-10-19.pdf, 1 049 kB, zveřejněno 2. 11. 2016, přesunuto do archívu 17. 1. 2018)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR ke zpracování sídelní struktury v 2. úplné aktualizaci ÚAP krajů
(42-metodicke-sdeleni-MMR-k-sidelni-strukture-uap-kraju-2013.pdf, 516 kB, zveřejněno 25. 3. 2013, přesunuto do archívu 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů
Metodický návod k příloze č. 1, část B, vyhlášky č. 500/2006 Sb.

(34-uap-metodicky-navod-1B-kraje-08012016.pdf, 1 569 kB, zveřejněno 15. 1. 2016, přesunuto do archívu 2. 11. 2016)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí
Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb.

(33-uap-metodicky-navod-1A-obce-14012016.pdf, 2 547 kB, zveřejněno 15. 1. 2016, přesunuto do archívu 6. 6. 2016)

Adobe Acrobat PDF Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací
(17-Porizovani-UAP-a-jejich-aktualizace.pdf, 860 kB, zveřejněno 30. 4. 2014, přesunuto do archívu 9. 5. 2016)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR 2008
(11-2014-0708-PUR-pomucka-priority-cast-A.pdf, 853 kB, zveřejněno 26. 8. 2014, přesunuto do archívu 4. 3. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části A – Územně analytické podklady obcí
(13-uap-metodicky-pokyn-1A.pdf, 1 896 kB, zveřejněno 2. 10. 2014, přesunuto do archívu 15. 1. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části A – Územně analytické podklady obcí – brožura
(14-uap-metodicky-pokyn-1A-brozura.pdf, 965 kB, zveřejněno 2. 10. 2014, přesunuto do archívu 15. 1. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části B – Územně analytické podklady kraje
(15-uap-metodicky-pokyn-1B.pdf, 751 kB, zveřejněno 2. 10. 2014, přesunuto do archívu 15. 1. 2016)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části B – Územně analytické podklady kraje – brožura
(16-uap-metodicky-pokyn-1B-brozura.pdf, 275 kB, zveřejněno 2. 10. 2014, přesunuto do archívu 15. 1. 2016)

Adobe Acrobat PDF Doporučení ke zpracování a příklady rozboru udržitelného rozvoje území v územně analytických podkladech obcí s rozšířenou působností (RURÚ ÚAPo)
(UAP-ORP_priklady_20101013.pdf, 210 kB. Zveřejněno 13.10.2010)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - části RURÚ
(MetodSdeleniOUP-RURU.pdf, 164 kB. Zveřejněno 31.5.2010)

Adobe Acrobat PDF Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí
(2009-05/30_IOP.pdf, 568 kB. Zveřejněno 18.12.2009)

Adobe Acrobat PDF Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje
(Metodika_UAP_20090428.pdf, 404 kB. Zveřejněno 7.5.2007, poslední aktualizace 28.4.2009)

Adobe Acrobat PDF Dodatek k metodice pořizování ÚAP - poskytování dat pomocí portálu (úprava kapitoly 3.3 Náležitosti údajů o území, způsoby poskytování údajů)
(Dodatek_metodiky_20080417.pdf, 123 kB. Zveřejněno 17.4.2008, poslední aktualizace 17.4.2008)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí
(metodicky-navod-1A-20110623.pdf, 435 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 23.6.2011)

Adobe Acrobat PDF Komentář ke sledovaným jevům z oblasti technické infrastruktury
(Komentar_k_TI_20070710.pdf, 173 kB. Zveřejněno 10.7.2007, poslední aktualizace 10.7.2007)

 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 1 a, b (Priloha_1a_b_20061201.pdf, 343 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 1.12.2006)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 2 (Priloha_2_20061201.pdf, 200 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 1.12.2006)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 3 (Priloha_3_20070124.pdf, 92 kB. Zveřejněno 24.1.2007, poslední aktualizace 24.1.2007)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 4 (Priloha_4_20070124.pdf, 95 kB. Zveřejněno 24.1.2007, poslední aktualizace 24.1.2007)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 5 (Priloha_5_20070423.pdf, 96 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 23.4.2007)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 6 (Priloha_6_20061201.pdf, 108 kB. Zveřejněno 1.12.2006, poslední aktualizace 1.12.2006)
 • Adobe Acrobat PDF Příloha č. 7 (Priloha_7_20071217.xls, 52 kB. Zveřejněno 17.12.2007, poslední aktualizace 17.12.2007)

Adobe Acrobat PDF Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje
(metodicky-navod-1B-20111114.pdf, 303 kB. Zveřejněno 17.12.2007, poslední aktualizace 14.11.2011)

Adobe Acrobat PDF Pasport údaje o území (Pasport.pdf, 4 595 kB. Zveřejněno 5.2.2007, poslední aktualizace 14.8.2008)

Adobe Acrobat PDF Territorial analysis in the Czech Republic – poster k semináři ESPON, ÚÚR červen 2009
(Poster-Engl_FINAL1.pdf, 16 736 kB. Zveřejněno 16.6.2009)

Adobe Acrobat PDF Územně analytické podklady - poster k 17. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu, ÚÚR září 2009
(Poster-CZ_FINAL90_040809.pdf, 29 067 kB. Zveřejněno 26.10.2009)

Adobe Acrobat PDF Postup při prověřování aktuálnosti urbanistických studií - metodické sdělení
(Aktualnost_US_20080604.pdf, 254 kB. Zveřejněno 4.6.2008, poslední aktualizace 4.6.2008.)

Adobe Acrobat PDF Územní studie - metodický pokyn
(UzemniStudie_17122010-neaktualni.pdf, 920 kB. Zveřejněno 17.12.2010, přesunuto do archívu 19. 5. 2015.)

Adobe Acrobat PDF Aplikace přechodných ustanovení stavebního zákona při pořizování územního plánu
(UP_rozpracovane_tabulka.pdf, 184 kB. Zveřejněno 8.2.2007, poslední aktualizace 8.2.2007)

Adobe Acrobat PDF Aplikace přechodných ustanovení stavebního zákona při pořizování regulačního plánu
(RP_porizovani_tabulka_20070419.pdf, 149 kB. Zveřejněno 19.4.2007, poslední aktualizace 19.4.2007)

Adobe Acrobat PDF Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD - Metodické doporučení OÚP MMR (UPO_UpravaNaUP_20090206.pdf, 298 kB. Zveřejněno 11.2.2009, poslední aktualizace 11.2.2009)

Adobe Acrobat PDF Požadavky DO k návrhu zadání územního plánu
(Pozadavky-do-k-navrhu-zadani-up.pdf, 787 kB. Zveřejněno 12.4.2012.)

Adobe Acrobat PDF Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním konceptu a návrhu územního plánu
(Postup-porizovatele-pri-verejnem-projednani-up.pdf, 787 kB. Zveřejněno 20.1.2012.)

Adobe Acrobat PDF Metodický pokyn k ukládání a zveřejňování územního plánu a regulačního plánu
(Metodika-k-ukladani-a-zverejnovani-up-rp.pdf, 676 kB. Zveřejněno 13.1.2012.)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP - metodická pomůcka
(zpf-up-2011.pdf, 366 kB. Zveřejněno 4.11. 2011.)

Adobe Acrobat PDF Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu - metodická pomůcka
(Urceny-zastupitel-2011.pdf, 366 kB. Zveřejněno 1. 6. 2011.)

Adobe Acrobat PDF Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona - modelový příklad
(UP_modelovy_priklad_20070411.pdf, 2 334 kB. Zveřejněno 11.4.2007, poslední aktualizace 11.4.2007)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - metodický pokyn (pracovní znění pro ověření v praxi)
(VVUPnaURU_MP_PracVerze_20091208.pdf, 408 kB. Zveřejněno 4.1.2010, poslední aktualizace 7.12.2009)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - ukázka řešení z praxe s komentářem
(VVUPDolVestonice_naURU_Komentar_20091208.pdf, 357 kB. Zveřejněno 4.1.2010, poslední aktualizace 7.12.2009)

Adobe Acrobat PDF Návrh zadání územního plánu - modelový příklad s komentářem
(ZadaniUP_20090120.pdf, 308 kB. Zveřejněno 21.1.2009, poslední aktualizace 21.1.2009)

Adobe Acrobat PDF Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy - příklad
(OOP_ÚP_nový_20081105.pdf, 122 kB. Zveřejněno 5.11.2008, poslední aktualizace 5.11.2008)

Adobe Acrobat PDF Změna územního plánu zóny pořizovaná podle zákona č. 183/2006 Sb. - výklad
(Zmena-UPNZ-20111125.pdf, 30 kB. Zveřejněno 25.11.2011, poslední aktualizace 25.11.2011)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch - metodický návod
(ZU_RozborPotrebyPloch_20080901.pdf, 251 kB. Zveřejněno 1.9.2008, poslední aktualizace 1.9.2008)

Adobe Acrobat PDF Pořizování regulačních plánů - metodický pokyn
(RP_porizovani_20081231.pdf, 470 kB. Zveřejněno 7.1.2009, poslední aktualizace 31.12.2008)

Adobe Acrobat PDF Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich
(2Metodika-uzemni-rezervy-15-12-2011.pdf, 401 kB. Zveřejněno 20.12.2011)

Adobe Acrobat PDF Vymezování územních rezerv v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) pro lokality pro akumulaci povrchových vod (LAPV) - metodické sdělení MMR a MZe (SKMBT_C25008102711460.pdf, 659 kB. Zveřejněno 30.10.2008, poslední aktualizace 25.8.2008)

Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území - metodický pokyn
(Metodika_ZU_20070427.pdf, 923 kB. Zveřejněno 27.4.2007, poslední aktualizace 5.2.2008)

Příklady vymezování zastavěného území v mapovém podkladu:

Příklady vymezování zastavěného území v mapovém podkladu jsou nedílnou součástí metodického pokynu Vymezení zastavěného území. Do výsledného vymezení zastavěného území v mapovém podkladu se hranice intravilánu (tj. zastavěné části obce vymezené k 1. září 1966 a vyznačené v mapách evidence nemovitostí) nezakresluje. V uváděných příkladech je tato hranice zakreslena pouze z metodických důvodů.

 • Příklad č. 1:Tento příklad ukazuje rozšíření zastavěného území oproti intravilánu z roku 1966. Je zde vyznačena proluka a zahrada se zahradním domkem jako součást zastavěného území.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 1
  (Priklad-01-ZU_20070307.pdf, 289 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 2: Příklad uvádí návrh vymezení zastavěného území samostatným postupem a obsahuje proto i vymezení nezastavitelných pozemků v zastavěném území, včetně pozemků veřejné zeleně. Do zastavěného území je zahrnut objekt motorestu svojí zastavěnou plochou.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 2
  (Priklad-02-ZU_20070307.pdf, 314 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 3: Do návrhu vymezení zastavěného území je zahrnuta i plocha skládky komunálního odpadu, neboť se jedná o trvalou stavbu s vynětím ze ZPF a stavebním povolením. Zastavěné území u hájovny je vymezeno včetně oplocených lesních pozemků. Protože se jedná o příklad vymezení zastavěného území samostatným postupem, jsou vyznačeny nezastavitelné pozemky veřejné zeleně. Příklad obsahuje i vyznačení částí území u hranice intravilánu, které jsou navrhovány k navrácení do souvislých lánů orné půdy.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 3
  (Priklad-03-ZU_20070307.pdf, 257 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 4: V tomto příkladu vymezení zastavěného území samostatným postupem je vyznačen nezastavitelný pozemek, o jehož využití může být rozhodnuto až po zpracování územního plánu. Jedná se o zemědělský pozemek v intravilánu o výměře větší, než 0,5 ha. Dále je vyznačena veřejná zeleň. Dále jsou v tomto příkladu vyznačeny proluky a rovněž stavba, realizovaná bez stavebního povolení, jejíž legalizace je v současnosti řešena.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 4
  (Priklad-04-ZU_20070518.pdf, 292 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 18.5.2007)

 • Příklad č. 5: Tento příklad ukazuje rozšíření zastavěného území oproti intravilánu z roku 1966. Objekt bývalé drůbežárny je zahrnut do zastavěného území pouze svojí zastavěnou plochou, neboť pozemky již nejsou oploceny. Do návrhu zastavěného území jsou zahrnovány i cesty v případě, že zajišťují obsluhu přilehlých pozemků.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 5
  (Priklad-05-ZU_20070307.pdf, 318 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 6: Tento příklad návrhu vymezení zastavěného území samostatným postupem přináší opět vymezení nezastavitelného pozemku, o jehož využití může být rozhodnuto až v rámci územního plánu. Jsou vyznačeny rovněž proluky, do návrhu vymezení zastavěného území jsou zahrnuty i cesty, které zajišťují obsluhu přilehlých pozemků. Součástí zastavěného území je rovněž hřbitov včetně přilehlého parkoviště, jako zařízení občanského vybavení a dále areál čistírny odpadních vod,vodojemy a oplocené čerpací stanice. Rekreační areál a camping jsou zahrnuty do návrhu zastavěného území včetně souvisejícího oploceného pozemku, jednotlivé rekreační chaty bez oplocených pozemků jsou zahrnuty pouze svojí zastavěnou plochou.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 6
  (Priklad-06-ZU_20070307.pdf, 432 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

 • Příklad č. 7: Tento příklad přináší návrh vymezení zastavěného území v nově vzniklé zahrádkářské osadě na okraji města, jejíž pozemky jsou zcela oplocené.

  Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území v mapovém podkladu - příklad č. 7
  (Priklad-07-ZU_20070307.pdf, 229 kB. Zveřejněno 7.3.2007, poslední aktualizace 7.3.2007)

Adobe Acrobat PDF Vydání vymezení zastavěného území obce formou opatření obecné povahy - příklad
(OOP_ZU_20081105.pdf, 118 kB. Zveřejněno 5.11.2008, poslední aktualizace 5.11.2008)

Adobe Acrobat PDF Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací včetně postupu při jejich umísťování, povolování a užívání - metodický návod (SchemaPostupu20070315.pdf, 768 kB. Zveřejněno 15.3.2007, poslední aktualizace 6.2.2008)

Adobe Acrobat PDF Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů - metodický pokyn k jejich umisťování
(OZE-21092010.pdf, 2,72 MB. Zveřejněno 18.12.2007, poslední aktualizace 21.09.2010)
Upozornění: Ke konci roku 2008 byla zrušena platnost metodického sdělení MMR z 10. 5. 2007 nazvaného Možnost umisťování větrných elektráren a malých vodních elektráren v nezastavěném území. Současně bylo toto metodické sdělení staženo z internetových stránek Ústavu územního rozvoje. V této souvislosti byla upravena výše uvedená metodika Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů, která metodické sdělení původně obsahovala na stránkách 29 a 30. Verze z 21. 9. 2010 - upřesněny podmínky pro umisťování VTE (str. 33).

Vzory vyplnění formulářů žádostí podávaných v rámci územního rozhodování:

Adobe Acrobat PDF Plánovací smlouva – metodické doporučení
(planovaci-smlouva-metodicke-doporuceni-31052010.pdf, 4 366 kB. Zveřejněno 7. 6. 2010.)

Adobe Acrobat PDF Předkupní právo – metodické doporučení
(Predkupni-pravo-07-12-2010.pdf, 564 kB. Zveřejněno 7. 12. 2010.)

Adobe Acrobat PDF Integrovaný operační program - Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí
(30_IOP.pdf, 555 kB)

Adobe Acrobat PDF Integrovaný operační program - Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí
Příloha 2 - Indikátory udržitelného rozvoje území

(31_Priloha2-IURU.pdf, 214 kB)


Neaktuální Stanoviska a metodiky, které byly zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj


Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP k hodnocení vlivů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace na lidské zdraví
(2013-0228-Dotaz-na-HIA-2.pdf, 633 kB, zveřejněno 17. 4. 2013, přesunuto do archivu 30. 3. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP k problematice týkající se podkladů a lhůty pro vydání stanoviska k návrhu územního plánu pro společné jednání a k obsahu stanoviska k návrhu územního plánu pro veřejné projednání, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování podle ustanovení § 50 odst. 7 a § 52 odst. 3 stavebního zákona
(2013-0719-MS-OUP-§-5052-podklady_lhuta_obsah_stanoviska-KU-k-navrhu-UP.pdf, 653 kB, zveřejněno 19. 7. 2013, přesunuto do archivu 19. 1. 2021)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP k působnosti krajského úřadu vydávat stanovisko k návrhu územního plánu vojenského újezdu
(stan-KUKK-k-vojenskemu-ujezdu-2013-0215.pdf, 629 kB, zveřejněno 18. 7. 2013, přesunuto do archivu 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování, pro žadatele o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 195 stavebního zákona
(Vyjimka-195-V7-2014-08-26.pdf, 762 kB, zveřejněno 26. 8. 2014, přesunuto do archivu 24. 9. 2020)

Adobe Acrobat PDF 01. Postavení úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení – metodické doporučení OÚP MMR
(01-urad-up-jako-do.pdf, 35 kB)

Adobe Acrobat PDF 02. Fotovoltaická elektrárna – metodické sdělení OÚP MMR
(02-fotovoltaika.pdf, 746 kB)

Adobe Acrobat PDF 03. Koordinované závazné stanovisko – společné metodické doporučení OÚP MMR, MV, MŽP a MZe
(03-zavazne-stanovisko.pdf, 164 kB)

Adobe Acrobat PDF 04. K problematice zalesňování pozemků (ve vztahu k dokumentaci přikládané k žádosti) – společné metodické doporučení OÚP MMR a OKELH MZe
(04-MMR-MZe-zalesnovani-pozemku.pdf, 28 kB)

Adobe Acrobat PDF 05. Řešení rozporů v procesu pořizování ÚPD – metodické doporučení OÚP MMR
(05-rozpory-UPD-3.pdf, 236 kB)

Adobe Acrobat PDF 06. Schéma procesu územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.
(06-schemata-postupy.pdf, 865 kB)

Adobe Acrobat PDF 07. Spojené územní a stavební řízení – metodické doporučení OSŘ MMR
(07-spojene-ur-sr.pdf, 52 kB)

Adobe Acrobat PDF 08. Stanovisko odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Českého báňského úřadu k postupu při rozhodování o stanovení dobývacího prostoru
(08-stanoviska-MMR-CBU.pdf, 1 839 kB)

Adobe Acrobat PDF 09. Projednávání souboru staveb v režimu stavby hlavní – 07/2008
(09-projednavani-souboru-staveb.pdf, 112 kB)

Adobe Acrobat PDF 10. Metodické sdělení odboru územního plánování k problematice uvedení srovnávacího textu s vyznačením změn jako součásti odůvodnění změny ÚP – 19. 12. 2013
(10-srovnavaci-text-19-12-2013.pdf, 188 kB, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 11. Metodické sdělení k problematice postavení oprávněného investora při pořizování územního plánu – 24. 5. 2013
(11-opravneny-investor-24-05-2013.pdf, 36 kB, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 12. Postavení úřadů územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení – 26. 4. 2013
(12-paragraf-6-spolecne-stanovisko-26-04-2013.pdf, 216 kB, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 13. Metodické sdělení odboru územního plánování MMR ve věci výkladu ustanovení § 18 odst. 5 – 20. 12. 2013
(13-paragraf-18-vyklad-21-09-2015.pdf, 257 kB, přesunuto do archívu 1. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 14. Metodické sdělení MMR k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu – 31. 3. 2014
(47-golfova-hriste-28-02-2013.pdf, 771 kB, přesunuto do archívu 22. 2. 2018)

Adobe Acrobat PDF 15. Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem – 20. 11. 2013
(UPD-razitko-autorizovaneho-architekta-2013.pdf, 1 418 kB, přesunuto do archívu 20. 7. 2018)

Adobe Acrobat PDF 16. Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území – 22. 7. 2013
(16-Dotaz-na-VVUP-URU-mmr-0228-22072013.pdf, 640 kB, přesunuto do archívu 5. 9. 2018)

Adobe Acrobat PDF 17. Metodické sdělení MMR k problematice aplikace pojmu "veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury" – 23. 7. 2013
(17-VPS-DI-metodika-mmr-oup-23-07-2013_0722.pdf, 88 kB, přesunuto do archívu 11. 3. 2019)

Adobe Acrobat PDF 18. Metodické sdělení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ve věci aplikace aktuálního znění republikové priority v čl. (24) Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1
(18-2015_XI_04_MS_aplikace_P24_PUR.pdf, 1 066 kB, přesunuto do archívu 2. 3. 2020)


NEAKTUÁLNÍ STANOVISKA A METODIKY
v oblasti stavebního řádu

Adobe Acrobat PDF 01. Postavení úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení – metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, 12.6.2008 (01-uup-jako-do-120608.pdf, 35 kB)

Adobe Acrobat PDF 02. Fotovoltaika – metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení, 11/2009 (02-fotovoltaika.pdf, 746 kB)

Adobe Acrobat PDF 03. K problematice zalesňování pozemků (ve vztahu k dokumentaci přikládané k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území) – společné metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství, 15.6.2007 (03-MMR-MZe-zalesnovani-pozemku.pdf, 28 kB)

Adobe Acrobat PDF 04. Projednávání souboru staveb v režimu stavby hlavní – metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj, 07/2008 (04-projednavani-souboru-staveb-v-rezimu-stavby-hlavni.pdf, 112 kB)

Adobe Acrobat PDF 05. Územní řízení – schémata a postupy, MMR 2007 (05-schemata-postupy-ur.pdf, 864 kB)

Adobe Acrobat PDF 06. Spojené územní a stavební řízení – Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, 14.5.2008 (06-spojene-UR-SR.pdf, 539 kB)

Adobe Acrobat PDF 07. Exekuční řízení dle § 103 - § 129 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů – Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady, 05/2014 (07-exekuce-05-2014.pdf, 1 623 kB)

Adobe Acrobat PDF 08. Změna způsobu vytápění v souvislosti s odpojením od soustavy zásobování tepelnou energií – Metodická pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, 08/2013 (08-zmena-zpusobu-vytapeni.pdf, 1 241 kB)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 1. 2022 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2024