Česky English Deutsch Francais

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje


Politika architektury a stavební kultury ČR je strategický dokument s celostátní působností schvalovaný vládou České republiky. Její zpracování uložila vláda v roce 2011 usnesením, kterým schválila Koncepci bydlení České republiky do roku 2020.

Podnětem k jejímu vzniku byla též výzva definovaná v "Závěrech Rady Evropské unie o architektuře: přínos kultury pro udržitelný rozvoj (2008/C 319/05)".

Politika architektury a stavební kultury ČR stanovuje vizi a základní cíle ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, rozčleněné dle témat. Pro dosažení stanovených cílů navrhuje opatření, včetně určení zodpovědných a spolupracujících institucí a termínů splnění opatření. Struktura dokumentu vychází z "Metodiky přípravy veřejných strategií".

Obsah dokumentu:

 • I. Základní informace
 • II. Účel a uživatelé
 • III. Základní pojmy
 • IV. Související právní předpisy
 • V. Relevantní dokumenty
 • VI. Analýza
 • VII. Vize
 • VIII. Témata a cíle
  • KRAJINA A SÍDLA
  • Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel
  • Téma 2 – Veřejná prostranství
  • Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí
  • STAVBY
  • Téma 4 – Zadávání zakázek
  • Téma 5 – Projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb
  • VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A VÝZKUM
  • Téma 6 – Vzdělávání
  • Téma 7 – Osvěta a média
  • Téma 8 – Výzkum a vývoj
 • IX. Implementace
 • X. Autoři a postup tvorby

Autoři a postup tvorby:

Ještě před oficiálním uložením úkolu probíhaly na základě vstupů Evropského fóra pro politiky architektury přípravné práce na podkladech. Ústav územního rozvoje zpracoval v březnu 2011 dokument Zvyšování kultury výstavby – Evropské fórum politik architektury, který vyhodnotil vybrané zahraniční politiky architektury a požadavky vyplývající z evropských dokumentů.

V únoru 2013 Ústav územního rozvoje dopracoval Analýzu stavební kultury, kterou zpracoval tým pod vedením prof. Ing. arch. Karla Maiera, CSc. společně s týmem Ústavu územního rozvoje (podrobněji viz kapitola Analýza).

Jako jeden ze základních podkladů pro formulaci Politiky architektury a stavební kultury ČR byly využity materiály, které pro daný účel Ministerstvo pro místní rozvoj objednalo u České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a u Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.

Materiál vznikal zejména v roce 2014. V létě 2014 proběhly konzultace pracovní verze dokumentu s klíčovými partnery. Po úpravě byl materiál podroben vnitřnímu připomínkovému řízení.

V listopadu 2014 byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Zúčastnila se všechna ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy a organizační složky státu a ministerstvy řízené organizace, které jsou dotčeny spoluprací na jednotlivých opatřeních. Připomínkového řízení se účastnily i jednotlivé kraje. Osloveny byly též dotčené odborné a profesní svazy a spolky, vybrané vysoké školy a nevládní a neziskové organizace aktivně činné v této oblasti. V době meziresortního připomínkového řízení byl materiál rovněž zveřejněn k připomínkám nejširší veřejnosti.

Po zapracování připomínek a projednání jejich řešení s jednotlivými resorty byla Politika architektury a stavební kultury České republiky v prosinci 2014 předložena vládě.

Politika architektury a stavební kultury České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

Přiložené dokumenty

Politika architektury a stavební kultury České republiky – leták

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – informační leták
(953 kB)

Politika architektury a stavební kultury České republiky – 2014

Adobe Acrobat PDF Politika architektury a stavební kultury České republiky – 2015
(985 kB)

Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic – 2015

Adobe Acrobat PDF Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic – 2015
(834 kB)

Analýza stavební kultury – 2013

Adobe Acrobat PDF Analýza stavební kultury – 2013
(1 328 kB)

Zvyšování kultury výstavby – Evropské fórum politik architektury – 2011

Adobe Acrobat PDF Zvyšování kultury výstavby – Evropské fórum politik architektury – 2011
(863 kB)


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Související odkazy na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Informační letáky MMR – Politika architektury a stavební kultury České republiky:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 29. 1. 2018 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2023