Česky English Deutsch Francais

2017

 • Sídelní struktura České republiky.
 • Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR.

Sídelní struktura České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování pořídilo v roce 2017 odborný podklad „Sídelní struktura České republiky, Návrh kategorizace center osídlení ČR a vymezení hlavních vazeb center v celorepublikovém a středoevropském kontextu; AURS, spol. s r.o. a ÚRS PRAHA, a. s. (Körner, M., Müller, J., Feistnerová, R., Almásyová, B.), 2017“. Tento odborný podklad slouží pro navazující práce MMR v rámci sídelní struktury ČR.

Materiály odborného podkladu naleznete zde:


Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002. Hlavní částí je soubor map, které analyzují vývoj sídlení struktury v České republice od 90. let 20. století. Zabývají se růstem zástavby ve vazbě na změny obyvatelstva, změnami v pracovních centrech a vybavenosti, určují typologii obcí. Při tvorbě map byly jako podklad využity strategické dokumenty, zahraniční literatura i historické zdroje, satelitní snímky CORINE Land Cover, Landsat, data ze sčítání lidí, bytů a domů, registr budov či vybrané jevy z územně analytických podkladů. Jednotlivé mapy jsou komentovány a z analýz jsou učiněny závěry.

Materiál obsahuje kromě souboru map i návrh doporučení k úpravě Politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje i strategických dokumentů. V přílohách je zařazena analýza národních a státních politik a strategií prostorového rozvoje států sousedících s ČR, analýza národních politik a strategií ČR z hlediska poznatků o trendech vývoje struktury měst a obcí, či shrnutí priorit krajů týkající se struktury osídlení a vymezení center obsažené v zásadách územního rozvoje.

Materiál je využitelný jako podklad pro tvorbu Územně analytických podkladů České republiky, dává náměty na aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky, náměty na spolupráci územního plánování a regionálního rozvoje a zahrnuje mnoho dalších zajímavých dat a analýz. Představuje naplnění opatření 1.1.1 Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Materiál naleznete v přiložených souborech, zveřejněno 21. 11. 2017:

 1. Adobe Acrobat PDF Soubor map (TB050MMR002-1-Soubor-map.pdf, 130 285 kB)
 2. Adobe Acrobat PDF Analytická část (TB050MMR002-2-Analyticka-cast.pdf, 11 844 kB)
 3. Adobe Acrobat PDF Návrh opatření a zdůvodnění (TB050MMR002-3-Navrh-opatreni-a-oduvodneni.pdf, 1 733 kB)
 4. Adobe Acrobat PDF Analýza zahraničních politik a strategií (TB050MMR002-4-Analyza-zahranicnich-politik-a-strategii.pdf, 95 kB)
 5. Adobe Acrobat PDF Priority ZÚR (TB050MMR002-5-Priority-ZUR.pdf, 147 kB)
 6. Adobe Acrobat PDF Přehled pracovních mikroregionů (TB050MMR002-6-Prehled-pracovnich-mikroregionu.pdf, 109 kB)
 7. Adobe Acrobat PDF Posuzování míry fragmentace (TB050MMR002-7-Posuzovani-miry-fragmentace.pdf, 431 kB)
 8. Adobe Acrobat PDF Analýza národních politik a strategií (TB050MMR002-8-Analyza-narodnich-politik-a-strategii.pdf, 969 kB)

2016

 • Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace.
 • Materiály z archivu J. B. Jackson.
 • Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR.

Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace

Vliv znečištěného životního prostředí na lidský organismus, výsledky nejnovějších výzkumů a srovnávacích studií kvality ovzduší v Česku zaměřených například na Ostravsko, to jsou jen některá z témat, kterými se zabývá genetik a epidemiolog Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Více o této problematice se můžete dozvědět v následujících pořadech Českého rozhlasu:


Materiály z archivu J. B. Jackson

Podporu územního rozvoje má za cíl také nezisková organizace IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. Organizaci založila v roce 2001 paní Jiřina Bergatt Jackson. Součástí aktivit IURS je i výzkumná činnost související s opuštěnými a málo využitými lokalitami.

Informace, které naleznete v nabízené digitální knihovně, zpřístupňujeme zájemcům jako možný studijní materiál.


Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo u společnosti EEIP, a.s. zpracovat studii „Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR“. Dílo hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonost České republiky a hledá cesty, jak tuto kvalitu zvýšit.

Studie hodnotí způsoby zadávání veřejných zakázek na územně plánovací činnost v ČR a ve vybraných státech EU a konstatuje, že v ČR „v oblasti územního plánování jsou z 51 % veřejné zakázky zadávány na základě nejnižší ceny a ze 49 % na základě ekonomické výhodnosti - nicméně kritéria ekonomické výhodnosti často nereflektují kvalitativní charakteristiky návrhu“. Dále uvádí, že „v případě, že jediným kritériem výběru je nabízená cena, dostává se vysoutěžená cena zakázky v porovnání s cenou vypsanou níže, než pokud je kritériem ekonomická výhodnost. Zároveň je velká část zakázek vysoutěžena za nižší cenu, než by odpovídalo ceně teoretické odvozené od počtu obyvatel oblasti, pro kterou je územní plán zpracováván“. Rovněž konstatuje, že finančním objemem architektonických a urbanistických soutěží vztaženým k základním ekonomickým ukazatelům se ČR řadí k ostatním zemím střední a východní Evropy a zaostává za zeměmi Evropy západní.

Dílo též vypočítává, že „v období 2006 - 2014 bylo z cca 15 000 velkých zakázek ve stavebnictví 8 560 (60 %) zadáno s kritériem nejnižší ceny, 5 635 (40 %) pak s kritériem ekonomické efektivnosti. Pokud je cena jediným kritériem, cena zakázky se v porovnání s cenou vypsanou dostává níže, než pokud je kritériem efektivnost“.

K dosažení vyšší kvality v oblasti architektury i územně plánovacích dokumentů materiál doporučuje co největší využívání soutěží o návrh. Jako druhé nejlepší řešení popisuje využití zadávacího řízení bez soutěže, avšak s výběrem nabídky na základě kritéria ekonomické výhodnosti, tj. ne pouze na základě nejnižší ceny.

Přiložené dokumenty

Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR

Adobe Acrobat PDF Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR
(4 944 kB)


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Související informace na webových stránkách MMR ČR:

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 8. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024