Česky English Deutsch Francais

Územní rozvojový plán

Ústav územního rozvoje (ÚÚR) spolupracuje na naplňování požadavků vyplývajících z § 11, § 35a – § 35g stavebního zákona na základě, kterých Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořizuje Územní rozvojový plán (ÚRP), případně jeho aktualizaci.

Podle zadání MMR se Ústav územního rozvoje zaměřuje na práce, které spočívají ve shromažďování a vyhodnocování vstupních podkladů, pořízení návrhu ÚRP, případně jeho aktualizace.

Předpokládané výstupy

 • Návrh 1. ÚRP zpracovaný na základě požadavků zadavatele.
 • Návrh obsahu aktualizace PÚR ČR (§ 32 odst. 1g) stavebního zákona).
 • Návrh aktualizace ÚRP/příprava návrhu aktualizace ÚRP na základě požadavků zadavatele.

Návrh prvního ÚRP ČR

Pořizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj / Zpracovatel: Ústav územního rozvoje

Zpracování:
 • na základě přechodných ustanovení zákona č. 403/2020 Sb.;
 • záměry nepodléhají projednání ani posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území;
 • záměry nejsou přezkoumatelné podle správního řádu nebo soudního řádu správního.
Přebírané záměry – podmínky z přechodných ustanovení:
 • záměry dopravní a technické infrastruktury ze ZÚR,
 • a zároveň obsažené v PÚR,
 • a zároveň se jedná o VPS nebo VPO,
 • a zároveň dosud nebyly provedeny
 • a zároveň u nich uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádu a soudního řádu správního.
Obsah a struktura ÚRP (§ 35b SZ):
 • Textová část – vymezení ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu; vymezení VPS nebo VPO; je-li to účelné pořadí provádění změn v území; kompenzační opatření.
 • Grafická část (M 1:100 000) – výkres ploch a koridorů; výkres VPS, VPO a asanací; je-li to účelné výkres pořadí provádění změn v území.
Obsah a struktura odůvodnění ÚRP:
 • Textová část – dle § 35b odst. 6 SZ, obdoba odůvodnění ZÚR (ÚP).
 • Grafická část – koordinační výkres (M 1:100 000); je-li to účelné výkres širších vztahů (měřítko zákonem nespecifikováno).
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 16. 2. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024