Česky English Deutsch Francais

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb. (příloha č. 1)

1. Název ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE
organizační složka státu
2. Důvod a způsob založení Zřizovatelem Ústavu územního rozvoje je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.
Zřizovací listina Ústavu územního rozvoje
s účinností ke dni 1. ledna 2021
3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3
602 00 Brno
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3
602 00 Brno
4.3 Úřední hodiny x
4.4 Telefonní čísla Ústředna: +420 542 423 111
4.5 Adresa internetových stránek http://www.uur.cz
4.6 Adresa podatelny Ústav územního rozvoje – sekretariát
Jakubské nám. 3
602 00 Brno
Informace o provozu podatelny Ústavu územního rozvoje a o podmínkách pro doručování dokumentů
4.7 Elektronická adresa podatelny sekretariat@uur.cz
Informace o provozu podatelny Ústavu územního rozvoje a o podmínkách pro doručování dokumentů
4.8 Datová schránka ID datové schránky: ybrxn8f
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu: 19-27321621/0710
6. IČO 60556552
7. Plátce daně z přidané hodnoty ÚÚR není plátcem DPH.
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů x
8.2 Rozpočet Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
9. Žádosti o informace Telefonicky podaná žádost (+420 542 423 111)
Písemně podaná žádost (Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno)
Elektronicky podaná žádost (sekretariat@uur.cz)
Žádost o poskytnutí informací (formulář)
10. Příjem podání a podnětů Písemně (Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno)
Elektronicky (sekretariat@uur.cz)
11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Právní předpisy jsou dostupné na webu Zákony pro lidi.
11.2 Vydané právní předpisy x
12. Úhrady za poskytování informací  
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací x
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv ÚÚR licenční smlouvy nepoužívá.
13.2 Výhradní licence ÚÚR licenční smlouvy nepoužívá.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy od roku 1999

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 20. 1. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024