Česky English Deutsch Francais

VSTUP DO APLIKACE – Evidence územně plánovací činnosti    EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Evidence územně plánovací činnosti je prováděna na základě § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Postup orgánů územního plánování při evidenci je dále upraven Metodikou OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.

Evidence územně plánovací činnosti má dvě relativně samostatné části:

  • evidenci územně plánovací činnosti obcí,
  • evidenci územně plánovací činnosti krajů.

Evidence ÚPD a ÚPP obcí nyní probíhá průběžně a to na základě RL, které krajským úřadům zasílají jejich pořizovatelé (obecní úřady). Pracovníci krajských úřadů pak prostřednictvím aplikace iLAS pořizují zápis do centrální databáze.

Evidence ÚPD a ÚPP velkých územních celků probíhá taktéž průběžně a to prostřednictvím aplikace iKAS. Zápis do centrální databáze pořizují pověření pracovníci krajských úřadů.

Bližší podrobnosti o postupu orgánů územního plánování při evidenci viz výše uvedená Metodika OÚP MMR pro postup orgánu územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti (dále jen Metodika OÚP MMR).

Zveřejňování získaných údajů o územně plánovací činnosti v ČR je prováděno prostřednictvím:

  • průběžně aktualizovaných dat na www stránce ÚÚR a MMR;
  • ročních přehledů (internetových prezentací), které obsahují vedle přehledů o stavu územně plánovací připravenosti obcí a krajů rovněž některé strukturně vývojové analýzy (např. schválené ÚPD podle velikostních kategorií obcí, počty obcí bez ÚPD podle velikostních kategorií obcí, struktury pořizovatelů ÚPD, průměrné doby procesu pořizování atd.);
  • článků v časopisech (např. Urbanismus a územní rozvoj, Moderní obec).

Vývoj systému evidence územně plánovací činnosti neustále pokračuje. Byl vyřešen problém aktualizace databáze zodpovědných projektantů – autorizovaných architektů. Rovněž je průběžně čištěna databáze zhotovitelů tak, aby byla v souladu s celostátními registry podnikatelských subjektů - právnických a fyzických osob. Jedná se zejména o Obchodní rejstřík, Registr ekonomických subjektů a další, uveřejněné na www stránkách Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí. Zde je nutno zdůraznit význam správného vyplňování registračních listů pořizovateli ÚPD A ÚPP a to nejlépe na základě smlouvy o dílo.

Evidence územně plánovací činnosti má vazbu na registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Dovoluje tak přiřazovat data k příslušným katastrálním územím, obcím, obcím s rozšířenou působností a krajům. Dále pak dovoluje připojení k mapovému podkladu.

Závěrem nutno zdůraznit, že schválený územní plán s jasnými, obecně závaznými pravidly pro využití území významně ovlivňuje rozhodování soukromého sektoru o tom, kam vloží své prostředky a jak se bude podílet na rozvoji obce nebo kraje. Územně plánovací dokumentace je dále jedním z rozhodujících podkladů pro získávání veřejných prostředků a pro posouzení jejich hospodárného vynaložení. Přehled o tom, které obce nebo kraje v České republice mají schválenou nebo rozpracovanou územně plánovací dokumentaci je velmi cennou informací, která se zveřejňováním formou publikací (ročenek) a zejména prostřednictvím Internetu zpřístupňuje široké veřejnosti. Monitorování a zveřejňování výsledků evidence chápou ÚÚR a MMR jako službu veřejnosti, pomoc prosadit a urychlit investice do území.

Stručný přehled vývoje řešení úlohy

V roce 1995 byla ÚÚR připravena jednotná metodika pro sledování stavu územně plánovací dokumentace (ÚPD) obcí, podle které okresní úřady (OkÚ) doplnily a upřesnily údaje o schválené a rozpracované ÚPD – územních plánech obcí a regulačních plánech – i o existenci urbanistických studií (US) na svém území.

V roce 1996 byl založen jednotný systém sledování a ukládání informací o ÚPD a US obcí, který umožňoval roční aktualizaci a případné rozšiřování sledovaných údajů.

V roce 1997 byl systém dále zdokonalován. Bylo vyvinuto programové vybavení LAS (v prostředí FoxPro) pro vzájemné předávání údajů mezi OkÚ a ÚÚR v digitální formě. V témže roce byl rovněž zahájen zkušební provoz zveřejňování shromážděných informací prostřednictvím Internetu.

V roce 1998 byl tzv. Celostátní systém monitorování územně plánovací činnosti v ČR rozšířen o sledování údajů o územních plánech velkých územních celků (ÚPN VÚC) a o evidenci ploch zastavitelného území (DRP) pro výstavbu, navržených ve schválené ÚPD obcí.

Významným mezníkem pro evidenci územně plánovací činnosti byla novela stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a související vyhlášky MMR č. 131/1998 Sb. Paragraf 21 vyhlášky stanovil, že podkladem pro evidenci územně plánovací činnosti jsou registrační listy (RL) ÚPP a ÚPD zakládané a vedené orgány územního plánování. V přílohách č. 3–6 vyhlášky byly uvedeny jejich závazné druhy a vzory. Tyto registrační listy zasílali pořizovatelé ÚPD a ÚPP nadřízenému a ústřednímu orgánu územního plánování. Ústřední orgán územního plánování – MMR, prostřednictvím ÚÚR shromažďoval a archivoval RL schválené ÚPD a dokončených ÚPP, evidoval veškerou pořizovanou ÚPD a ÚPP.

Pro zajištění jednotného postupu evidence byla v dubnu 1999 vydána Metodika OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 21 vyhlášky MMR č. 131/1998 Sb. (Metodika OÚP MMR). Metodika stanovila soubor úkonů, včetně technických a termínových požadavků, které zajišťovaly obce ve směru k OkÚ, OkÚ a regionální pracoviště MMR (RP MMR) ve směru k ÚÚR. Tento soubor úkonů navázal na dříve zmíněný Celostátní systém monitorování územně plánovací činnosti v ČR.

V roce 2000 bylo pro předávání údajů mezi OkÚ a ÚÚR zprovozněno nové programové vybavení LAS 2000 (v prostředí Visual Basic z Visual Studio Enterprise edition). OkÚ do doby jejich zrušení 31.12.2002 aktualizovaly (ve čtvrtletních cyklech) databázi evidence územně plánovací činnosti obcí prostřednictvím programu LAS 2000. ÚÚR prováděl evidenci plánovací činnosti na úrovni VÚC prostřednictvím programu DAS 2000.

V roce 2001 nabyla účinnosti nová vyhláška MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech, která nahradila vyhlášku č. 131/1998 Sb. Došlo v ní k úpravě RL. V tomto smyslu byla aktualizována Metodika OÚP MMR.

V roce 2002 bylo rozhodnuto vzhledem ke vzniku krajských úřadů a ukončení činnosti OkÚ k 31.12.2002 připravit nové programové vybavení pro on-line aktualizaci databáze evidence ve dvou modifikacích: iLAS (Lokální aktualizační systém) a iKAS (Krajský aktualizační systém).

V roce 2003 byly aplikace iLAS, která je určena pro evidenci ÚPD a ÚPP obcí a dále aplikace iKAS, která je určena pro evidenci ÚPD a ÚPP velkých územních celků, zprovozněny. Byla rovněž upravena Metodika OÚP MMR. Podle nové právní úpravy od 1.1.2003 zabezpečují on-line evidenci územně plánovací činnosti obcí namísto OkÚ krajské úřady, jako nadřízený orgán územního plánování vůči obcím. Evidenci územně plánovací činnosti krajů zabezpečují krajské úřady a evidenci územně plánovací činnosti MMR odbor územně a stavebně správní MMR jako pořizovatel.

V roce 2005 byly aktualizovány úlohy vyhledávání v iLAS a vyhledávání v iKAS včetně vyhledávání zastavitelných území.

Významným milníkem pro další vývoj aplikací iLAS a iKAS bylo nabytí účinnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 500/2006 Sb. V této souvislosti byly práce v letech 2006 a 2007 soustředěny na úpravy systému Evidence územně plánovací činnosti tak, aby byl funkční v souladu s podmínkami stanovenými novým stavebním zákonem.

V roce 2008 byly zahájeny projektové a programovací práce zaměřené na převod databáze a webových aplikací iLAS a iKAS na nové technologie a rozšíření jejich funkčnosti. Aplikace iLAS obdržela nový vzhled; byly zahájeny práce na novém vzhledu aplikace iKAS.

V roce 2009 došlo k úpravě a rozšíření struktury databáze tak, aby byla zvýšena datová využitelnost databáze. V této souvislosti byl řešen balík aplikačních úloh sloužící k tvorbě výstupů pro ročenku, úkoly řešené ÚÚR a požadované MMR, KÚ, ČSÚ aj.

V roce 2010 došlo v souvislosti s hardwarovou inovací serverů ÚÚR k přechodu z databázového systému MS Access na databázový systém MS SQLServer 2008. Tato skutečnost si vynutila poměrně rozsáhlé úpravy provozovaných aplikací iLAS a iKAS, které bylo nutno zvládnout za nepřerušeného provozu.

V roce 2011 pokračovaly projektové a programovací práce na úpravě vzhledu a vylepšení možností aplikace iKAS tak, aby byla v souladu s aplikací iLAS.

V roce 2012 byly dokončeny práce na novém vzhledu aplikace iKAS. Ke konci roku došlo k úpravám aplikací iLAS a iKAS tak, aby odpovídaly právnímu stavu stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky platnému od 1. 1. 2013.

V květnu 2013 byla Českým statistickým úřadem vydána poslední verze Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek ÚIR-ZSJ na kterém byl založen provoz Evidence. Byly proto zahájeny přípravné práce na přechod na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. Jedná se o jeden ze čtyř základních registrů veřejné správy, který obsahuje údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách a adresy.

V roce 2014 byly potřebné přizpůsobené soubory RÚIAN zavedeny do databáze Evidence.

V roce 2015 těžiště prací spočívalo v programování a testování verze webových aplikací iLAS a iKAS tak, aby aplikace byly funkční ve většině běžných prohlížečů na PC, na tabletech a chytrých telefonech.

V roce 2016 byla v rámci úsporných opatření v ÚÚR vybrána pro údržbu systému Evidence dodavatelská firma.

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 21. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2024